HOUSES Villa Rullingen, Cavalli Island. 2018

APARTMENTS Via Santa Marta, Milan. 2015

HOUSES Collina d’Oro, Montagnola. 2012

HOUSES House in Psichiko, Athens. 2007

APARTMENTS Piazza Amendola, Milan. 2003

APARTMENTS Via Chiossetto, Milan. 2002